Loading
načítám data...


Klub cesty za poznáním

Vážení přátelé Klubu cesty za poznáním,

současná doba přinesla pomocí internetové technologie nevídané možnosti k získání informací a vědomostí ze všech možných oborů lidské činnosti. Součástí této technologie je také rychlá komunikace a sdílení mezi lidmi po celé planetě. Na druhé straně celý tento systém umožnil určitým lidem produkovat ohromnou škálu cílených dezinformací a nesmyslů vydávajících se za pravdu. Nastává situace, kdy se lidé těžko orientují mezi lží, polopravdou a nesmyslem. Lidé se často stávají kořistí manipulace a propagandy, zkreslování historie. Jedinou obranou je schopnost přemýšlet, naučit se rozlišovat v informacích, vyhodnotit cíl informace, klást si otázky, hledat objektivní skutečnost, fakta a také nedůvěřovat tam, kde se hromadí lži. Dnes bychom se měli vrátit ke slovům a pobídce Jana Husa, jehož myšlenka byla v každé době aktuální, a právě letos bude naším heslem:
„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí“.


Organizační informace

Klub cesty za poznáním se schází 1x měsíčně, zpravidla v úterý, po dobu školního roku od září do června ve výstavním sále muzea. Přednáškový program je tematicky rozdělen na podzimní a jarní cyklus. Přednášky se konají od 17.00 do 18.30 hodin. Členský poplatek ve výši 300,- Kč se vybírá vždy 1x ročně v srpnu. Přednášky lze navštívit také individuálně, vstupné je 40,- Kč.
Každý nový zájemce o členství v klubu obdrží klubovou legitimaci s možností využít zdarma návštěvy výstav a expozic Muzea v Novém Strašecí.

Veškeré informace k programu klubu, prosím, sledujte v Novostrašeckém měsíčníku, na vývěsní tabuli Muzea Nové Strašecí, další informace získáte v pokladně muzea, na facebookových či webových stránkách Muzea T. G. M. Rakovník - www.muzeumtgm.cz
Při akcích, jako jsou výlety, vycházky a exkurze rádi uvítáme přátele Klubu cesty za poznáním nebo rodinné příslušníky našich členů.

Noví zájemci o členství v klubu jsou samozřejmě vítáni. Těšíme se na vás!


Vycházky a výlety


1) Návštěva expozice České národní banky, část Lidé a peníze
Klub cesty za poznáním pořádá exkurzi do České národní banky na prohlídku expozice Lidé a peníze, která se uskuteční v sobotu 18. února 2023. Sraz je v 10.45 hodin před budovou ČNB, ul. Na Příkopech, Praha.
Je nutné se přihlásit v pokladně Muzea Nové Strašecí, kapacita omezena na 20 lidí.

2) Návštěva Werichovy vily s expozicí o Osvobozeném divadle
Srdečně zveme všechny případné zájemce na prohlídku Werichovy vily s expozicí o Osvobozeném divadle (U Sovových mlýnů 501/7, Praha 1) v sobotu 18. března 2023. Sraz je v 10.15 hodin před budovou. Vstupné snížené (senioři a studenti) je 60,- Kč, plné vstupné 100,- Kč a bude se platit na místě. Po této prohlídce bude následovat menší procházka Kampou. V případě zájmu se, prosím, přihlaste v pokladně muzea.

3) Vycházka po méně známých místech a zákoutích Prahy
Všechny zájemce zveme na vycházku v sobotu 22. dubna 2023 po méně známých místech a zákoutích Prahy - Anežský klášter, zahrada (bez prohlídky Národní galerie), Novomlýnská věž, kostel sv. Klimenta, kostel sv. Petra. Sraz před Palladiem na náměstí Republiky v 10.30 hodin – vycházka s průvodcem PhDr. Jiřinou Chrastilovou (časový předpoklad 2 hodiny). V případě zájmu, se, prosím, přihlaste v pokladně muzea, kde se bude také vybírat poplatek ve výši 60,- Kč. Doprava individuální.

4) Návštěva Malostranského hřbitova s průvodcem (místo kde spočinulo mnoho významných osobností, spisovatelů, malířů, umělců), dále zpět k centru Smíchova, bývalá Ringhofferova továrna, synagoga a její osudy, kostel sv. Václava, vila Portheimka
V sobotu 20. května 2023, sraz v 10. 30 hodin na tramvajové stanici Bertramka – vycházka s průvodcem paní PhDr. Jiřinou Chrastilovou (časový předpoklad 2 hodiny). Je nutné se přihlásit v pokladně muzea, kde se také bude vybírat poplatek ve výši 60,- Kč. Doprava individuální.

5) Připravujeme jarní celodenní výlet na téma: Poznej své blízké okolí
Seznámíme se s památkami a zajímavostmi Smečna, Velvar a Zlonic. I těmito místy proběhla zajímavá historie a zanechala kulturní stopy, které bychom měli poznat (Smečno - kostel Nejsvětější Trojice s nejstaršími varhanami ve střední Evropě, barokní památky, Velvary – gotické a barokní památky, Městské muzeum, Zlonice – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Památník Antonína Dvořáka atd.)
Navrhovaný termín: sobota 24. června 2023
Výlet se uskuteční, pokud se podaří obsadit minimálně 35 míst v autobuse. Zájemci se mohou přihlásit v pokladně muzea. Cena výletu bude včas stanovena podle obsazení autobusu. Plánujeme rovněž společný oběd.


Dále připravujeme:
Celodenní podzimní výlet: Královské město Třebíč, zámek, bazilika sv. Prokopa, měšťanské domy s historickými fasádami na Karlově náměstí (jedno z největších náměstí v Čechách), židovské město (UNESCO)
Navrhovaný termín: sobota 2. září 2023

Zájezd se uskuteční v případě, že obsadíme autobus (nejméně 35 míst). Prosíme zájemce, aby se co nejdříve přihlásili v pokladně muzea, abychom mohli s realizací počítat a rezervovali termín. Cena bude stanovena. Výlet bude fyzicky náročnější.
7. ročník - 2022/2023
Jarní přednáškový cyklus (leden - červen 2023)
Název: Vlny české emigrace

Úvod
Uvedený přednáškový cyklus má za úkol seznámit naše posluchače s procesem migrace/emigrace českého obyvatelstva. Proces emigrace není jev výjimečný a vždy odpovídá složitosti té určité doby. Tak, jak se v historii měnily ekonomické, politické, náboženské podmínky v zemi – vždy část obyvatelstva reagovala na danou situaci, která buď byla pro život přijatelná, nebo ne. Chceme v jednotlivých přednáškách ukázat historické etapy, které donutily lidi změnit život a hledat možnosti
v jiné hostitelské zemi a co všechno obnášelo být emigrantem. Často nebylo jiné volby a bylo velmi těžké vyrovnat se změnou prostředí, ztrátou přátel nebo i rodiny, s jinými zvyklostmi, odlišnostmi, právními předpisy a někdy i kulturou. Na druhé straně hostitelské země nijak nestrádaly příchodem emigrace. Mnoho emigrantů dokázalo přinést hostitelské zemi výsledky své dobré práce, inspiraci, nápady ve všech oborech lidské činnosti. Tedy vzájemné obohacení.

Přednášky

Úterý 17. ledna 2023 od 17.00 do 18.30 hodin
Volynští Češi na Ukrajině
(historie jejich emigrace, tradice a současnost)
lektorka: Mgr. Dagmar Martínková, Ph.D., Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel
Příběh Čechů, kteří v 18. století odešli do carského Ruska a zde se úspěšně hospodářsky a kulturně etablovali a přitom nikdy nezapomněli na svůj původ. Příběh o tom, že tito Češi dokázali v průběhu 1. světové války přispět k zahraničnímu odboji a tak napomoci vzniku samostatného Československa a ve 2. světové válce na sebe obléknout uniformu čs. armády, bojovat a obnovovat samostatnost své vlasti. Jejich životy ovlivnila historie diktovaná totalitními a nacionalistickými režimy, světovými válkami, láska k vlasti a ke svobodě. V současné době má příběh volyňských Čechů pokračování, neboť válkou na Ukrajině se opět potomci Čechů dostávají do pohybu, mnozí bojují a jiní hledají v ČR zázemí a budoucnost pro sebe a své děti. Je to již šestá vlna volyňských Čechů z území Ukrajiny.

Úterý 14. února 2023 od 17.00 do 18.30 hodin
Naděje a zklamání (Život české pobělohorské emigrace v Sasku 1648)
lektorka: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., Ústav českých dějin, Filozofická fakulta UK
Po porážce odbojných českých stavů v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620 přistoupil císař a král český a uherský Ferdinand II. k nečekaně tvrdým sankcím. Kromě trestů na životech a konfiskacích majetku zahrnovaly i výnosy povolující v dosud multikonfesním Českém království pouze katolickou víru. To znamenalo, že všichni stoupenci jiných vyznání museli buď konvertovat, nebo ze země odejít. Možnost vystěhovat se ale směli využít pouze lidé osobně svobodní, tj. šlechta a měšťané, nikoliv poddaní. Proces vystěhovalectví kvůli víře vyvrcholil v letech 1628–1629 a pro tyto uprchlíky se vžil pojem exulanti. Směry emigrace byly diktovány nejen osobními pohnutkami, či nahodilostí, ale také věroučným zaměřením. Pro členy Jednoty bratrské byly přijatelné některé oblasti Polska, později pak Nizozemí, či Anglie, zatímco novoutrakvisté, kteří měli blíže k luterské konfesi, se nejčastěji uchylovali do sousedního Saska. A právě v archivu v Drážďanech se zachovalo velké množství písemností dokumentujících život utečenců v prvních letech jejich exilu. Z těchto zdrojů také vychází moje sonda zaměřená především na poměry v příhraniční Pirně, v niž v roce 1629 žilo přes 2000 uprchlíků (ve 399 domácnostech). Zdejší exulanti dokonce měli na předměstí svůj kostel, v němž se konaly české bohoslužby. Silná česká exulantská komunita v Pirně se rozpadla po dobytí města švédskou armádou (1639) a její nové centrum se pak vytvořilo na předměstí Drážďan. Řada exulantů také odešla do měst v Horní Lužici, která 1635 připadla Sasku, další zakotvili na různých místech Evropy, neboť vestfálský mír (1648) definitivně ukončil jejich naděje na možnost návratu do vlasti.

Úterý 14. března 2023 od 17.00 do 18.30 hodin
České vystěhovalectví do USA (1848 - 1914)
lektor: Prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc., Ústav etnologie, Filozofická fakulta UK
   - Češi a migrace (Evropa, zámoří);
   - Vystěhovalectví do USA – příčiny, pohledy, ohlasy;
   - Periodizace a početnost českého vystěhovalectví do USA;
   -  Charakter českého vystěhovalectví a oblasti osídlení;
   - Kulturní a společenské aktivity (spolky, školy, církve,…);
   - Kulturní a jazyková specifika čechoamerického světa;
   -  Čechoamerický tisk;
   - Významné osobnosti české Ameriky;
   - Američtí Češi na Národopisné výstavě českoslovanské (1895);
   - Aktuální publikační činnost k čechoamerické problematice;

Úterý 18. dubna 2023 od 17.00 do 18.30 hodin
Volba mezi životem a smrtí – česká židovská emigrace 1938/39
lektorka: Mgr. Zuzana Pavlovská, Ph.D., Židovské Muzeum v Praze
Tento díl historie nám představí velmi těžké a složité období, těsně před zahájením 2. světové války. Po vítězství nacistické strany v Německu a dalším protižidovském tažení, pronásledování, „křišťálové noci“ a protižidovských zákonech se strhla uprchlická krize. Židovské rodiny, němečtí intelektuálové a umělci hledali záchranu v emigraci nejprve v Československu, pak v dalších státech Evropy. Po zabrání Rakouska Německem a dále po mnichovské dohodě s okleštěním Československa, se exodus německých, rakouských a sudetoněmeckých Židů ještě zvětšil a s tím i kritické podmínky k životu. Evropské státy následně uzavřely hranice pro uprchlíky a nebyla možnost, kde žít a jak přežít, získat domovské právo nebo vízum. Ani prezidentu Rooseveltovi se nepodařilo na mezinárodní konferenci přesvědčit evropské státy na společném řešení uprchlické krize.

Úterý 23. května 2023 od 17.00 do 18.30 hodin
Česká emigrace 1948, 1968 – ztráta pro českou společnost
(selhání demokracie a vojenský nátlak)
lektor: Mgr. Libor Svoboda, Ph.D., ÚPSTR

Úterý 13. června 2023 od 17.00 hodin
(závěrečná přednáška, slavnostní zakončení sedmého ročníku)
Odchody a návraty, česká a moravská šlechta po roce 1945
(emigrace elit ve 20. století)
lektor: Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.


  Zavřít