Loading
načítám data...

Pro média
Dobrý den,
rádi bychom Vám nabídli k prodeji výtisk neperiodické publikace Královské klenoty ze Mšece a Řevničova. Unikátní nálezy z období stěhování národů ze středních Čech, vydaný Muzeem T.G.M. Rakovník ve dvou jazykových verzích – česky a anglicky
„V knize jsou představeny nově objevené královské klenoty z doby stěhování národů ze středních Čech. Ačkoliv jde v případě Mšece a Řevničova o dva nálezy, které spolu zdánlivě nesouvisejí – dělí je více než jedno půlstoletí, přeci jen existuje řada styčných bodů, díky nimž můžeme odhalit řadu skrytých souvislostí. Jednou z nich je, že předměty z obou nálezů odrážejí světonázor svých tvůrců. Opasková přezka ze Mšece, vyrobena s největší pravděpodobností v Ravenně či Konstantinopoli někdy v průběhu 70.–80. let 5. století, svým hlavním výzdobným motivem čtveřice protomů hlaviček orlů v geometrickém cloisonné stylu nachází paralely ve starokřesťanské ikonografii a narativitě. Naproti tomu honosný závěs koňské ohlávky z Řevničova, ač chronologicky mladší, se svým motivem v podobě masky s přilbou vendelského typu a dvěma dravci po stranách hlásí k hlavní postavě starogermánského severského pantheonu – Ódinovi. Předměty ze Mšece i Řevničova byly po svém objevení podrobeny systematickému technologickému a materiálovému průzkumu. Tyto analýzy a také porovnání se známými nálezy obdobného charakteru nám umožňují nastínit rámcovou „biografii“ těchto nálezů. Opět se v plném rozsahu potvrdil mimořádný význam mezioborové a široké mezinárodní spolupráce, jejímž výsledkem je i tato kniha.“

„In this book we have endeavoured to introduce newly discovered royal jewels from Central Bohemia dating back to the Migration Period. Although in the case of Mšec and Řevničov, the two finds are seemingly unrelated – they are separated by more than half a century – there are nevertheless many points in common, thanks to which we can reveal a number of hidden connections. Firstly, the objects from both finds reflect the worldview of their creators. The belt buckle from Mšec, most likely made in Ravenna or Constantinople sometime during the 470s–480s, already finds parallels within ancient Christian iconography and narrative with its main decorative motif of four eagle head protomes in a geometric cloisonné style. On the other hand, the spectacular horse harness pendant from Řevničov, although chronologically later, with its motif in the form of masks with a Vendel-type helmet and two birds of prey on the sides, refers to the main figure of the Old Norse pantheon – Odin. After their discovery, the objects from Mšec and Řevničov were subjected to systematic technological and material research. These analyses, as well as comparisons with known finds of a similar nature, allow us to outline the general „biography” of these finds. Once again, the extraordinary importance of interdisciplinary and broad international cooperation, of which this book is a result, is fully confirmed.“

Počet stran: 256
ISBN 978-80-85081-45-9
Vydalo: Muzeum T. G. M. Rakovník, p. o.
1. vydání
Rakovník 2023
Cena 850,- KčV případě zájmu kontaktuje kolegyni Vlastu Pavlíčkovu na mailu rakovnik@muzeumtgm.cz anebo na tel. č. 731 449 324.

  Zavřít