Loading
načítám data...

Archeologická památková péče

Archeologická památková péče
Vážení stavebníci se stavebním záměrem k soukromým účelům (pro potřeby vlastního bydlení),
dovolujeme si Vás tímto upozornit na fakt, že Muzeum T. G. M. Rakovník je od roku 2002 držitelem licence k provádění archeologických výzkumů a na základě dohody s Archeologickým ústavem Akademie Věd České Republiky je oprávněno vykonávat archeologickou památkovou péči na území bývalého okresu Rakovník. Aby nedocházelo k nedorozumění a zbytečným komplikacím, informujeme Vás tímto o Vaší povinnosti vyplývající ze zákona o Státní památkové péči č. 20/87 Sb. oznámit jakékoli zemní práce, popřípadě umožnit archeologický výzkum vyvolaný těmito zemními pracemi pověřené organizaci s oprávněním k archeologickým výzkumům.
Naše archeologické oddělení vyřizuje:
1. Žádosti o vyjádření k územním a stavebním řízením. K tomu požadujeme: katastrální mapu (širší situace), název akce s parcelním číslem pozemku, jméno a kontakt na stavebníka.
2. Oznámení o stavbě fyzických osob s neinvestičním záměrem (rodinné domy) posílejte na dresu: Muzeum T. G. M. Rakovník, Archeologické oddělení, Vysoká 95, 269 01 Rakovník, archeolog@muzeumtgm.cz.
3. Archeologický dozor během výkopových prací, popř. záchranný archeologický výzkum v případě narušení archeologických situací včetně zpracování.
4. Expertní listy ke kolaudaci o záchranném archeologickém výzkumu a závěrečná zpráva vám budou vystaveny po jeho ukončení.
5. Odborné expertízy a konzultace.
Abychom Vám ulehčili Vaši situaci, přikládáme ke stažení formulář oznámení stavební činnosti, na jehož základě bude proveden archeologický dozor. Pro Váš konkrétní stavební záměr upozorňujeme v zákoně o státní památkové péči 20/87 Sb. zejména na část třetí Archeologické výzkumy a nálezy § 21 Oprávnění k archeologickým výzkumům, dále § 22 Provádění archeologických výzkumů a část pátou Opatření při porušení povinností, ve kterých je jasně stanoveno, kdy jste povinni archeologický výzkum finančně hradit a kdy ne.

Pro více informací navštivte web Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. v Praze www.arup.cas.cz

Těšíme se na hladkou a oboustranně plodnou spolupráci s Vámi, která povede k záchraně a ochraně významných archeologických nálezů, jejichž prezentace v muzeu se stane společnou a společenskou vizitkou kulturního dědictví České Republiky.

Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková
ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník
Mgr. Kateřina Blažková, Mgr. Jana Bezáková a PhDr. Dana Stolzová, archeologické oddělení Muzea T. G. M. Rakovník

Archeologická památková péče - formulář  Zavřít